biznesu 2019/2020
Najładniejszy salon 2019

REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Reklamacja z tytułu gwarancji.
  • Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Okres gwarancji dla Produktów wynosi 24 miesiące i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.
  • Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu.
  • Gwarancja nie wyłącza uprawnień Konsumenta, wynikających z rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, określone w Kodeksie cywilnym.
 2. Reklamacja z tytułu rękojmi.
  • Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).
  • Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@gretex.com.pl  lub pisemnie na adres: ul. Kosowska 81, 08-300 Sokołów Podlaski
  • W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
  • Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: Kosowska 81, 08-300 Sokołów Podlaski
  • Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.
  • W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.
  • Odpowiedź na reklamację jest przekazywana na trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS.

Zapisz się do naszego Newslettera© 2020 GRETEX. wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: webise.pl